ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Wednesday, 30 August 2017

ww

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ 2017
ഉത്തര സൂചിക

  • Social Science Question Paper EM || Question Paper MM
  •  Answer Key (Prepared by Biju M, GHSS Parappa, KSRGD & Colin Jose E, Dr.AMMRHS S Kattela, TVM
  •  clickhere
  • click here

Std 9 


  • Social Science Question Paper EM || Question Paper MM
  •  
Std 8
( കടപ്പാട്:http://spandanamnews.blogspot.in)

No comments:

Post a Comment