ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Tuesday, 9 June 2015

ആദ്യകാല മനുഷ്യജീവിതംഎട്ടാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ആദ്യ യൂണിറ്റ്
ആദ്യകാല മനുഷ്യജീവിതം പ്രസന്റേഷന്‍ രൂപത്തില്‍ പഠനസഹായി തയ്യാറാക്കിയത്
പാലക്കാട് GMMGHSS ലെ ജെയന്തി ടീച്ചറാണ്.അഭിനന്ദനങ്ങള്‍