ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Saturday, 1 October 2016

presentations

Social Science Std X Presentation Files 2016
Dear Teachers and Students of Social Science.
The presentation files for the new Text books of STD 10 are here. It can be used as a Teaching Aid for Teaching. Students can use this as a Study Materials. Be free to Download these and Suggest your Valuable Comments to make this in a better way-Michael Angelo M.A
 
thanks 
 Mr. Michael Angelo sir
 
 
 Social Science I (History)

history 6th Unit


 Michael Angelo M.A. MA (Phil.,Hist.) - 9746953695

Kottapuram, Kodungallur,

 Study Notes, Teaching Manual etc.

 - History, Unit 06, Std 10

 Notes of 'Struggle and Freedom' in pdf format

Power Point Presentation  

Teaching Manual