ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Sunday, 14 December 2014

രണ്ടാംപാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ -സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

രണ്ടാംപാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ -സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 

 CLASS VIII


SUBJECTPrepared By
Social  :-   Q. Paper :        Scoring Key


 CLASS x clickhere

class ix   ANSWER Key
Smt ALICE MATHEW; GHS Vechoor Kottayam

Wednesday, 3 December 2014

QUESTION BANK

QUESTION BANK

SCERT Question Bank
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചോദ്യശേഖരങ്ങള്‍ക്കായി താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക