ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

VEDIO CLIPPINGS

video
അഡോള്‍ഫ് ഹിറ്റ്ലര്‍video
ആഫ്രിക്ക -ഭൂപ്രകൃതി

ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം ഭ്രമണം

video

ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം ഭ്രമണംvideo
                                ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗം-യൂറോപ്പ്

video
 വന്‍കരരൂപീകരണം


അന്റാര്‍ട്ടിക്ക
video

താപവും മര്‍ദ്ധവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
video