ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Sunday, 30 August 2015

ഭൂപട വായന


എട്ടാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം -ആറാം പാഠം ഭൂപട വായന -പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷന്‍അയച്ചുതന്നത് പതിവുപോലെ പാലക്കാട് ഗവ: മോയന്‍സ് ഹൈസ്ക്കൂളിലെ ജയന്തിടീച്ചറാണ് .വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഈ പ്രസന്റേഷന്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ.
ജെയന്തിടീച്ചറിന് SS BLOG PALAKKAD ന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

Sunday, 16 August 2015

8 standard 5th chapter


എട്ടാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം -അഞ്ചാം പാഠം പ്രാചീന തമിഴകം -പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷന്‍അയച്ചുതന്നത് പതിവുപോലെ പാലക്കാട് ഗവ: മോയന്‍സ് ഹൈസ്ക്കൂളിലെ ജയന്തിടീച്ചറാണ് .വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഈ പ്രസന്റേഷന്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ.
ജെയന്തിടീച്ചറിന് SS BLOG PALAKKAD ന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍


Friday, 14 August 2015

സ്വാതന്ത്രദിനാശംസകള്‍

എല്ലാ അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും 
SS BLOG PALAKKAKD  ന്റെ
സ്വാതന്ത്രദിനാശംസകള്‍Monday, 10 August 2015

SAMPLE QUESTIONS 8


SAMPLE QUESTION PAPERS OF SOCIAL SCIENCE
 CLASS VIII Published by SCERT


Tuesday, 4 August 2015

4 chapter
എട്ടാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം -നാലാം പാഠം നമ്മുടെ ഗവണ്‍മെന്റു് -പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷന്‍അയച്ചുതന്നത് പതിവുപോലെ പാലക്കാട് ഗവ: മോയന്‍സ് ഹൈസ്ക്കൂളിലെ ജയന്തിടീച്ചറാണ് .വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഈ പ്രസന്റേഷന്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ.
ജെയന്തിടീച്ചറിന് SS BLOG PALAKKAD ന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍