ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

GEOGRAPHY


         സമയമേഖലയും താപീയമേഖലയും -

                         (എട്ടാം ക്ലാസ് ഭൂമിശാസ്ത്രം)

 

                 കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

                             ഭൂഗോളവും ഭൂപടങ്ങളും

                               (എട്ടാം ക്ലാസ് ഭൂമിശാസ്ത്രം)

 

 പഠനലക്ഷ്യങ്ങള്‍

 • ഗ്ലോബും ഭൂപടങ്ങളും താരതമ്യ ചെയ്തു അവയുടെ ഗുണദോഷങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്.
 • ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങള്‍,അവയുടെ പ്രസക്തി എന്നിവ ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന്.
 • നിറങ്ങള്‍,ചിഹ്നങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി   ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിനേടുന്നതിന്
 • തോതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദൂരം കണക്കാക്കുന്നതിന്.
 • കോണ്ടൂര്‍ രേഖകള്‍ വിശകലനം ചെയ്തു സ്ഥലത്തിന്റെ ഉയരംകണക്കാക്കുന്നതിന്.
  കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

                         നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം

 

  ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന വായുമണ്ഡലത്തെയാണു ന്തരീക്ഷം (Atmosphere) എന്നതു കൊണ്ട് അത്ഥമാക്കുന്നത്.
ജീവന്റെ നിലനില്പും വളർച്ചയും അന്തരീക്ഷത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

           കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

 ജീവജലം

 

            കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

     അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങള്‍

പ്രധാന ആശയങ്ങള്‍


കാലാവസ്ഥ - ദിനാന്തീക്ഷസ്ഥിതി
അന്തീരീക്ഷം ചൂടുപിടിക്കുന്ന വിധം
അന്തീക്ഷമര്‍ദം
മര്‍ദ്ധമേഖലകള്‍
കാറ്റുകള്‍
അന്തരീക്ഷത്തിലെ നീരാവി
വിവിധ ഘനീകരണരൂപങ്ങള്‍

 

കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

  2. ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ നൂതനസങ്കേതങ്ങള്‍

 

വിദൂര സംവേദനം

ഒരു വസ്തുവിനെയോ,  പ്രതിഭാസത്തെയോ  സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ സ്പര്‍ശബന്ധം കൂടാതെ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവേദന ഉപകരണം വഴി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയാണ്  വിദൂരസംവേദനം
പ്ലാറ്റ്ഫോം
വിദൂരസംവേദനത്തിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന ക്യാമറയോ സെന്‍സറോ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുവിളിക്കുന്നു
 
 പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിദൂരസംവേദനത്തെ മൂന്നായിത്തിരിക്കം 
 
 
 1. ഭൂതല ഛായഗ്രഹണം
 2. ആകാശീയ വിദൂരസംവേദനം
 3. ഉപഗ്രഹ വിദൂരസംവേദനം   

 

കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

                  

                                                വന്‍കരകള്‍


 ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ 1/3 ഭാഗം വരുന്ന കരഭാഗം 7 വന്‍കരകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇതില്‍ വടക്കെ അമേരിക്ക, തെക്കെ അമേരിക്ക, ആസ്ത്രലിയ, എന്നിവയെകുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സില്‍ പഠിച്ചതാണല്ലോ. ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ  ഷ്യ,യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, അന്റാര്‍ട്ടിക്ക എന്നീ വന്‍കരകളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്
 പഠനലക്ഷ്യങ്ങള്‍
 • ഓരോ വന്‍കരക്കും തനതായ ഭൗതികസവിഷേഷതകള്‍ ഉണ്ട്.
 • കാലാവസ്ഥയെ നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.
 • ഓരോ വന്‍കരകളുടെയും സ്ഥാനം, വലിപ്പം, ഭൂപ്രകൃതി,കാലാവസ്ഥ,നദികള്‍, വിഭവലഭ്യത,സസ്യജാലങ്ങള്‍, തുടങ്ങിയവ വിശകലനം ചെയ്ത് ഇവ ജനജീവിതത്തില്‍ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം മനസ്സിലാക്കുക.
 • വിവധവന്‍കരകളിലെ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ സമാനതകളും വൈവിധ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയുക
 ഈ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടുന്നതിന് പരമാവധി ഐ.സി.ടി സങ്കേതങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇത്.

 

കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

  ഇന്ത്യ-സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം 
 സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങള്‍ക്ക് പേര് കേട്ട നാടാണ് ഇന്ത്യ.ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങ ളിലാണ് ഈ വൈവിധ്യം കാണാ൯ കഴിയുന്നത്.ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും ജനജീവതവും പരിശോധിച്ചാലോ?

കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 ഇന്ത്യ-സാമ്പത്തികഭൂമിശാസ്ത്രം

 കാലങ്ങള്‍
ലോക
ത്തില്‍ കൃഷിചെയ്യു ന്ന  വൈവിധ്യമാ൪ന്ന വി ളകള്‍ ഇന്ത്യയിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നു.എന്നാല്‍എല്ലാ വിളകളുംഎല്ലാകാലത്തും കൃഷിചെയ്യാ൯ കഴിയുന്നി ല്ല.എങ്കില്‍ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കാ൪ഷിക  കാല ങ്ങളക്കുറിച്ച് ഒരുപരിശോ ധനആയാലോ?

കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

 ഒരൊറ്റ ഭൂമി


ഭൂമിയെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ജൈവ മണ്ഡലത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ്. ശിലാമണ്ഡലം, ജലമണ്ഡലം, വായു മണ്ഡലം എന്നിവിടങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിന്റെ സ്വഭാവികതയില്‍ കോട്ടം തട്ടിയാല്‍ അത് മറ്റു മ ണ്ഡലങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നതാണ് പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

 പഠന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

 

നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം

 നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന വായുമണ്ഡലത്തെയാണു ന്തരീക്ഷം (Atmosphere) എന്നതു കൊണ്ട് അത്ഥമാക്കുന്നത്.
ജീവന്റെ നിലനില്പും വളർച്ചയും അന്തരീക്ഷത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.


 


 നൈട്രജനും ഓക്സിജനുമാണ് വായുവില്‍ പ്രധാനമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങള്‍
 അന്തരീക്ഷ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കണ്ടെത്താമോ ? 
 താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൈ ഡയഗ്രവും ചാര്‍ട്ടും നിരീക്ഷിക്കു..
പൊടി ഖനീഭവ കേന്ദ്രങ്ങള്‍

പൊടി ഖനീഭവ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ 
ജല കണികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന പൊടി പടലങ്ങളെ പൊടി ഖനീഭവ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്ന് പറയുന്നു 
പൊടി ഖനീഭവ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിവിധ സ്രോതസ്സുകള്‍ കണ്ടെത്തുക

സൂര്യാതപനവും ഭൌമവികിരണവും

സൂര്യാതപനവും ഭൌമവികിരണവും 

സൂര്യാതപനം ചെറിയ തരംഗങ്ങള്‍ ആയും ഭൌമവികിരണം വലിയ തരംഗങ്ങള്‍ ആയും അനുഭവപ്പെടുന്നു 


അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില അളക്കുന്നതിന് തെര്മോമീറ്റെര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു 
 ദൈനിക താപ അന്തരം  ദൈനിക ശരാശരി താപനില

അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ക്കുള്ള കാരണം

ഒരു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍ കണ്ട മൂന്നുപകരണങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ്‌  ചുവടെ കാണുന്നത് .   ഈ ഉപകരണങ്ങള്‍ എതാണ് എന്നും ഇവ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു  എന്നും പറയാമോ?


തെര്‍മോമീറ്റര്‍ - താപനില

ബാരോമീറ്റര്‍ - അന്തരീക്ഷമര്‍ദ്ദം

ഹൈഗ്രോമീറ്റര്‍ - ആര്‍ദ്രത
അന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങള്‍
താപനിലഅന്തരീക്ഷമര്‍ദ്ദം
ആര്‍ദ്രത


താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളെ താപം, മര്‍ദ്ദം, ആര്‍ദ്രത ​​​​എന്നിവയില്‍ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങള്‍ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുക
    *മഴ  
 
   *കാറ്റ്     

    *മ‌ഞ്ഞ്

അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപവിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍

അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപവിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍
അന്തരീക്ഷത്തില്‍ എല്ലായിടത്തും താപവിതരണം ഒരുപോലെയല്ല അനുഭവപ്പെടുന്നത്.  ഉദാഹരണത്തിന് ഊട്ടിയിലും രാജസ്ഥാനിലെ മരുഭൂമിയിലും ഒരേ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇതിനു കാരണം എന്താണ് ?  നമുക്ക് കണ്ടെത്താം 
    അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപവിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍
തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ച ചെയ്യൂ.. 
അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപവിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ ഓരോന്നായി നമുക്ക് മനസിലാക്കാം..
അക്ഷാശവും താപവിതരണവും

 അക്ഷാശവും താപവിതരണവും
 
 
ഉയരവും താപവും

ഉയരവും താപവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താമോ?
ഉയരം കൂടുന്നതിന്
അനുസരിച്ച്  താപത്തിന്  എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ?


ഉയരം കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച്  താപം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ..!
ജീവജലം


ജലമലിനീകരണം

ജലമലിനീകരണം

ജീവജലം

ജീവജലം

ജീവജലം

ജീവജലം
സമുദ്രവും മനുഷ്യനും
ആശയങ്ങള്‍
          1.ഭൂമിയിലെ ജലസ്രോതസുകളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സമുദ്രങ്ങള്‍
.

          2.പസഫിക്
,അറ്റ്ലാന്‍റിക്,ഇന്ത്യന്‍,ആര്‍ട്ടിക് എന്നീ സമുദ്രങ്ങള്‍.വിസ്ത്രൃതിയും ആഴവും വ്യത്യസ്തമാണ്.
(HB കാണുക)
പ്രവര്‍ത്തനം 1
സമുദ്രങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ?
ഭൂമികൊടുംചൂടില്‍ ഉരുകി തിളച്ചകാലത്ത് അന്തരിക്ഷത്തില്‍ നീരാവി നിറയുകയും പിന്നീട് അവ ഘനീഭവിച്ച് മേഘങ്ങളുണ്ടായി. ഈ മേഘങ്ങള്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം തോരാതെ മഴ പെയ്യാന്‍ ഇടയാക്കുകയും ഭൂമിയിലെ ആഴം കൂടിയ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഈ ജലം കെട്ടി നിന്നാണ് സമുദ്രങ്ങളായി രൂപപ്പെട്ടത്.
ഭൂപടങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുക, സുപ്രധാന സമുദ്രങ്ങള്‍ ?
 പസഫിക് സമുദ്രം
 അറ്റ് ലാന്റിക് സമുദ്രം
  
ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രം
 ആര്‍ട്ടിക് സമുദ്രം
അന്റാര്‍ട്ടിക്ക് സമുദ്രംഓരോ സമുദ്രങ്ങളുടേയും സ്ഥാനം, അതിരുകള്‍, ദ്വീപുകള്‍, കടലുകള്‍, കടലിടുക്കുകള്‍ എന്നിവ കണ്ടെത്തുക, പട്ടികയാക്കുക
സമുദ്രങ്ങള്‍
കടലുകള്‍
ഉള്‍ക്കടലുകള്‍
ദ്വീപുകള്‍
പസഫിക്
അറ്റ് ലാന്റിക്
ഇന്ത്യന്‍
ആര്‍ട്ടിക്


അന്റാര്‍ട്ടിക്


അന്റാര്‍ട്ടിക് സമുദ്രം
അന്റാര്‍ട്ടിക് സമുദ്രത്തെ പ്രത്യക സമുദ്രമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അന്റാര്‍ട്ടിക് വന്‍കരയുടെ ചുറ്റുമുളള ഈ ഭാഗം മറ്റു സമുദ്രങ്ങളുടെ തെക്കെ അറ്റമാണെന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ആദ്യകാലത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക്ക് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ അന്റാര്‍ട്ടിക്കിനെ പ്രത്യേക സമുദ്ര പദവി നല്‍കി അംഗീകരിച്ചു.

സമുദ്രങ്ങളും മറ്റുവിവരങ്ങളും
സമുദ്രം വിസ്തൃതി..കി.മി ശരാശരി ആഴം ഏറ്റവും ആഴമുളള ഗര്‍ത്തം
പസഫിക് സമുദ്രം 165.2 ലക്ഷം 4270 മീ ചല‍ഞ്ചര്‍ ഗര്‍ത്തം(11033മീ)
അറ്റ് ലാന്റിക് 82.4ലക്ഷം 3700 മീ പ്യൂറിട്ടോരിക്കോ ഗര്‍ത്തം(8618മീ)
ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രം 73.4ലക്ഷം 3960 മീ വാള്‍ട്ടര്‍ ഗര്‍ത്തം
(7725 മീ)
ആര്‍ട്ടിക് സമുദ്രം 14.05ലക്ഷം 1935 മീ ഫ്രാംബേസില്‍
(5680 മീ)
അന്റാര്‍ട്ടിക് സമുദ്രം 20.97ലക്ഷം 3410 മീ സൗത്ത് സാന്റ് വിച്ച് ട്രഞ്ച്(7235മീ)

വേലികള്‍

 


3. വേലികള്‍:-
ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും ആകര്‍ഷണഫലമായി സമുദ്രജലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉയര്‍ച്ച താഴ്ചകളാണ് വേലികള്‍. ചന്ദ്രനാണ് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത്. ഏകദേശം നാലുലക്ഷം കി.മീ. അകലെ കൂട്ടി 29 ½ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പരിക്രമണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുമ്പോള്‍ ചന്ദ്രനെ അഭിമുഖികരിക്കുന്ന ഭൂ ഭാഗത്ത് ഗുരുത്വാകര്‍ഷണ ഫലമായി ഭൂമിയിലെ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നു. ഇതാണ് വേലിയേറ്റം. ഇതേ സമയം ചന്ദ്രന്റെ നേരേ എതിര്‍ ഭാഗത്ത് അപകേന്ദ്രബലത്തിന് വിധേയമായി അവിടേയും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു. വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മറ്റു ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും ജലം വന്‍ തോതില്‍ ഒഴുകി എത്തുന്നതിനാല്‍ 900 കോണിയ അകലത്തില്‍ വേലിയേറ്റഭാഗത്തിന്റെ എതിര്‍ഭാഗത്ത് ജലനിരപ്പ് വന്‍ തോതില്‍ താഴുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസമാണ് വേലിയിറക്കം. ഏകദേശം 6 മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് ജലം ഉയരുകയും വീണ്ടും 6 മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് ഏറ്റവും താഴ് ന്ന നിരപ്പിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.


 
 


വാവുവേലിയും സപ്തമിവേലിയും

അമാവാസി, പൗര്‍ണമി ദിവസങ്ങളില്‍ സൂര്യന്‍-ചന്ദ്രന്‍-ഭൂമി നേര്‍രേഖയില്‍ എത്തുകയും ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം ഒരുമിച്ച് ഭൂമിയില്‍ പതിക്കുകയും കൂടുതല്‍ ശക്തമായ വേലികള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് വാവുവേലികള്‍. ചന്ദ്രന്റെ പരിക്രമണത്തില്‍ ഒന്നാം പാദത്തിലും, മൂന്നാംപാദത്തിലും ഭൂമിയില്‍ നിന്നും 900 കോണിയ അകലത്തിലാണ് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സ്ഥാനം. ഇവിടെ ആകര്‍ഷണഫലമായി 900 ഭാഗത്ത് ചെറിയതോതില്‍ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതാണ് സപ്തമി വേലികള്‍. പട്ടിക നിരീക്ഷിക്കുക
സൂര്യന്‍-ചന്ദ്രന്‍-ഭൂമി ഇവയുടെ സ്ഥാനങ്ങള്‍


ദിവസം വേലി
സൂര്യന്‍-ചന്ദ്രന്‍-ഭൂമി ഇവയുടെ സ്ഥാനങ്ങള്‍
വേലിയുടെ സ്വഭാവം
അമാവാസി വാവുവേലി
ഒരേ നിരയില്‍ ചന്ദ്രന്‍,സൂര്യന്റെയും ഭൂമിയുടേയും നടുവില്‍
ശക്തമായ വേലിയേറ്റം
പൗര്‍ണ്ണമി വാവുവേലി
ഒരേ നിരയില്‍ ഭൂമി, സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും നടുവില്‍
ശക്തമായ വേലിയേറ്റം
ഒന്നാംപാദം സപ്തമിവേലി
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയില്‍ നിന്നും 900കോണിയ അകലത്തില്‍
ശക്തികുറഞ്ഞ വേലിയേറ്റം
മൂന്നാംപാദം സപ്തമിവേലി
സുര്യനും, ചന്ദ്രനും ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് 900കോണിയ അകലത്തില്‍
ശക്തികുറഞ്ഞ വേലി

 • വേലികള്‍ കൊണ്ട് തീരദ്ദേശവാസികള്‍ക്കും മറ്റു ജനങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. മനുഷ്യര്‍ വേലികളെ എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.
 • * മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോകുന്നവര്‍ക്ക് തോണ്ടിയിറക്കാന്‍ സഹായകുന്നു.
  * ആഴം കുറഞ്ഞ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് കപ്പലുകളടുപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു.
  * തീരത്തുനിര്‍മ്മിക്കുന്ന വലിയ പത്തേമാരികള്‍ കടലിലിറക്കാം.
  * കടല്‍തീരം ശുചികരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.
  * ഉപ്പളങ്ങളില്‍ ജലം നിറക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.
  * വേലിയേറ്റ ജലശക്തിയുപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതിയുണ്ടാക്കാം

കടലാക്രമണം

 കടലാക്രമണം
കേരളത്തില്‍ പല തീരപ്രദേശങ്ങളിലും കടലാക്രമണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്താണ് കടലാക്രമണം ? ഇവയെ എങ്ങനെ തടയാം ?
കടല്‍തീരങ്ങളില്‍ ചെറിയതിരകള്‍ മണല്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. എങ്ങനെ വന്‍ തിരകള്‍ മണലിനെ വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയി മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. കരയിലേക്ക് കയറുന്ന കടല്‍ വെളളം വീടുകളും മറ്റും തകര്‍ത്ത് നാശം വരുത്തുന്നു. ഇതാണ് കടലാക്രമണം. എങ്ങനെ തടയാം? ചര്‍ച്ച ചെയ്യു

* കല്ലിടല്‍
* പുലിമുട്ടു നിക്ഷേപിക്കല്‍
* കണ്ടല്‍ കാടുകള്‍ വളര്‍ത്തല്‍
* മണല്‍ ഭിത്തി രൂപികരണം
 കണ്ടല്‍ വനം 

      
പുലിമുട്ട്
 


കടല്‍ഭിത്തി
 
 

സുനാമികള്‍

2. സുനാമികള്‍:-
കടലിനടിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങള്‍, അഗ്നിപര്‍വ്വതങ്ങള്‍, കടലിനടിയിലെ ഉരുള്‍പ്പൊട്ടല്‍, ഉല്‍ക്കാപതനം, ഹിമാനികളുടെ പതനം എന്നിവ ഭീമാകാരങ്ങളായ തിരമാലകള്‍ സ്യഷ്ടിക്കന്നത് ഇതാണ് സുനാമി. തുറസായ സമുദ്രത്തില്‍ 600-800 കി.മീ. വേഗത്തില്‍ സുനാമി സഞ്ചരിക്കുന്നു. തരംഗദൈര്‍ഘ്യം 10 മുതല്‍ 1000 കി.മീ. വരെയാണ്. തീരത്തോടടുക്കുമ്പോള്‍ ആഴം കുറഞ്ഞ തീരത്ത് തട്ടി ഭീകരമായ തിരമാലകള്‍ ഉയര്‍ത്തി കരഭാഗത്ത് വ്യാപിക്കുകയും വന്‍ നാശം വിതക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
                                 ഇന്തോനേഷ്യ
                                   ജപ്പാന്‍
 ഇന്ത്യ TSUNAMI - FORMATION


 TSUNAMI - WARNING

സമുദ്രജല ലവണത്വവും ഊഷ്മാവും

പ്രവര്‍ത്തനം 4
സമുദ്രജല ലവണത്വവും ഊഷ്മാവും
* എന്താണ് ലവണത്വം ?
സമുദ്രജലത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണാംശത്തിന്റെ സാന്ദ്രീകരണമാണ് ലവണത്വം. 1000 ഗ്രാം ജലത്തില്‍ എത്ര ഗ്രാം ലവണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
1000 ഗ്രാം. ല്‍ 35 ഗ്രാം ലവണം
100 ഗ്രാം. ല്‍ 3.5 ഗ്രാം (3.5%)

ഏതെല്ലാം ലവണങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ?

സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്

മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്

മെഗ്നീഷ്യം സള്‍ഫറ്റ്

കാല്‍സ്യം സള്‍ഫേറ്റ്

പൊട്ടാസ്യം സള്‍ഫേറ്റ്
Nacl

Mgcl 2

Mgso 4

Caso 4
Kso 4
77.70%

10.9%

4.7 %

3.6 %
2.5 %
മറ്റുളളവ ------- 0.60%

*ലവണത്വത്ത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ എതെല്ലാം ? ബാഷ്പീകരണം കൂടുമ്പോള്‍ ലവണത്വം മാറ്റം വരുമോ ?
ലവണത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് :-

  • ബാഷ്പീകരണം ഇവ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ്
  • മഴ ലവണത്ത്വത്തില്‍ ഏറ്റ കുറച്ചില്‍
  • നദികള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചര്‍ച്ചചെയ്യും..
  • ഹിമാനികള്‍
  • ജലപ്രവാഹങ്ങള്‍
 • വിവിധ സമുദ്രങ്ങളിലെ ലവണത്വം വിതരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ….
അറ്റ് ലാന്റിക് സമുദ്രം - 37 %
ബാള്‍ട്ടിക് കടല്‍ - 7%
ചെങ്കടല്‍ - 39 %
കാസ്പിയന്‍ കടല്‍ - 180 %
ചാവുകടല്‍ - 250 %
ലവണത്വത്തില്‍ മാറ്റം വരാന്‍ കാരണങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ? ചര്‍ച്ച ചെയ്യു
   ബാഷ്പീകരണം കൂടുമ്പോള്‍ ലവണത്വം കൂടുന്നു
* നദീജലം ചേരുന്ന ഭാഗങ്ങളില്‍ ലവണത്വം കുറയുന്നു.
* മഴ വെളളം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ ലവണത്വം കുറയുന്നു.
* മഞ്ഞുരുകിയെത്തുന്ന ജലം ലവണത്വം കുറയ്ക്കുന്നു.
* ജലപ്രവാഹങ്ങള്‍ കൂടിചേരുമ്പോള്‍ ലവണത്വം കുറയുന്നു.

 സമുദ്രജലത്തിന്റെ ഊഷ്മാവ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല. ഊഷ്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഏതെല്ലാം ?


* അക്ഷാംശം
* ലവണത്വം
* ജലപ്രവാഹങ്ങള്‍
* കാറ്റുകള്‍
* സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം
* സ്ഥാനം
* പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥ

ഇവയെങ്ങനെ സമുദ്രജലഊഷ്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു?
* ഭൂമദ്ധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളില്‍ സൂര്യരശ്മികള്‍ ലംബമായിപതിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ധ്രവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്തോറും ചരിഞ്ഞ് പതിക്കുന്നതിനാല്‍ ഊഷ്മാവ് വ്യത്യാസം വരുന്നു.(-20 c മുതല്‍ 330 c വരെ)
* ഉയര്‍ന്ന ബാഷ്പീകരണം സാന്ദ്രതയും ലവണത്വവും കൂട്ടുന്നു.
* ശീതക്കാറ്റ് വീശുന്ന ഭാഗങ്ങളില്‍ ഊഷ്മാവ് കുറയും.
* ശീതജലപ്രവാഹങ്ങള്‍ ഊഷ്മാവ് കുറയ്ക്കുന്നു.
* ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഊഷ്മാവ് കുറയുന്നു .
ആഴവും താപനിലയും
സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് 100 മീറ്റര്‍ വരെ താപനിലയില്‍ വ്യത്യാസമില്ല. 100മീ. മുതല്‍ 1000 മീ. വരെ 50 c വരെ താപനില കുറയുന്നു. പിന്നീട് 40 c വരെ സാവധാനം കുറയുന്നു. ഈ ഭാഗം തെര്‍മോക്ലൈന്‍ എന്നു പറയുന്നു. സമുദ്രതാപഊര്‍ജചൂഷണത്തിനായി ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഫാതംസ് എന്ന യൂണിറ്റാണ് സമുദ്ര ആഴം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്
1 ഫാതംസ് = 1.8 മീറ്റര്‍ (6 അടി)

 പ്രവര്‍ത്തനം 5
സമുദ്രജലചലനങ്ങള്‍:-

വിവിധ സമുദ്രങ്ങള്‍, അവയുടെ ലവണത്വം, ഊഷ്മാവ് വ്യത്യാസം എന്നിവ മനസിലാക്കിയല്ലോ ? ഇതിന്റെ ഫലമായി സമുദ്രങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ ചലനങ്ങള്‍, അവയുടെ സവിശേഷതകള്‍, മനുഷ്യജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധിനിക്കുന്നു എന്നിവ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം

വിവിധ സമുദ്രചലനങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം ?
* തിരമാലകള്‍
* സുനാമികള്‍
* വേലികള്‍
* സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങള്‍

സമുദ്രജലത്തിന്റെ താപനില, ലവണത്വവ്യത്യാസം, സാന്ദ്രതാവ്യത്യാസം,ഗുരുത്വാകര്‍ഷണബലം, സമുദ്രാന്തര്‍ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് സമുദ്രജല ചലനങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നത്

1. തിരമാലകള്‍
സമുദ്രോപരിത്തലത്തില്‍ ഉരസിക്കൊണ്ട് കാറ്റ് വിശുമ്പോള്‍ ഊര്‍ജ്ജം സമുദ്രത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ജലഉപരിതലത്തില്‍ ചുളിവുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ചുളിവുകളാണ് തിരമാലകളുടെ അടിസ്ഥാനം. ഈ കാപ്പിലറി തരംഗങ്ങള്‍ കാറ്റിന്റെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും കാറ്റ് പ്രതലബലം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി തിരമാലയുടെ ഉയരവും വലിപ്പവും കൂടുന്നു. കാറ്റിന്റെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് തിരമാലകള്‍ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

  
തിരമാലകള്‍ കൊണ്ടുളള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പട്ടികയാക്കുക.
 
 
 

സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങള്‍

പ്രവര്‍ത്തനം 7
സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങള്‍
സമുദ്രത്തിലെ ജലം സഞ്ചരിക്കുമോ ? ജലത്തിന്റെ ലവണത്വം, ഊഷ്മാവ്, സാന്ദ്രത എന്നിവയിലെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് അസന്തുലിതമാകുമ്പോള്‍ സമുദ്രജലം ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സദാഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് സമുദ്ര ജലപ്രവാഹങ്ങള്‍. ഇവയെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം
....
 

 മദ്ധ്യരേഖപ്രദേശത്ത് നിന്നും ഉയര്‍ന്ന താപനിലയിലുളള ജലം ധ്രുവീയമേഖലകളിലേക്കും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ധ്രുവീയമേഖലകളില്‍ നിന്ന് താഴന്ന താപനിലയില്‍ ഉളള മദ്ധ്യരേഖപ്രദേശത്തേക്കും ഒഴുകുന്നു. സാന്ദ്രതയും ലവണത്വവും സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍ നിന്നും മുകളിലേക്കും തിരിച്ച് താഴോട്ടും ജലപ്രവാഹം നടക്കുന്നു. ഉപരിതലപ്രവാഹങ്ങളും അഗാധജലപ്രവാഹങ്ങളും ആയി ഇവയെ തരംതിരിക്കാം.

  
ഉഷ്ണജലപ്രവാഹവും ശീതജലപ്രവാഹവും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:-

ഉഷ്ണ-ഉപോഷ്ണ മേഖലകളില്‍നിന്നും ധ്രുവീയമേഖലകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നവ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹങ്ങളും ഉപധ്രുവീയ-ധ്രുവീയമേഖലകളില്‍ നിന്നും ഉഷ്ണമേഖലയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ശീതജലപ്രവാഹങ്ങളുമാണ്. അതായത് മദ്ധ്യരേഖാപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നവ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹങ്ങളും ധ്രുവങ്ങളില്‍ നിന്ന് മദ്ധ്യരേഖ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നവ ശീതജലപ്രവാഹങ്ങളുമാണ്.പ്രവാഹദിശയും വേഗതയും നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതില്‍ കാറ്റുകളും ഭൂഭ്രമണവും പ്രധാനപങ്കുവഹിക്കുന്നു. വന്‍തോതില്‍ താപ-ലവണചക്രമണത്തിനും ജൈവപ്ലവകങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിനും കാലാവസ്ഥ മത്സ്യബന്ധനനിയന്ത്രണത്തിനും ജലപ്രവാഹങ്ങള്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഓക്സിജന്‍ സംക്രമണത്തിനും സാധ്യമാകുന്നു. ഭൂപടങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുക. ഓരോ സമുദ്രത്തിലും ചെ‌റുതും വലുതുമായി നിരവധി ജലപ്രവാഹങ്ങള്‍ ഉണ്ട് അവ ഓരോന്നും നിശ്ചിതദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നിന്റെയും പേരുകളും ഉഷ്ണജലം, പ്രവാഹദിശ എന്നിവ കണ്ടെത്തി പട്ടികതയ്യാറാക്കുക
 പസഫിക്ക് പ്രവാഹങ്ങള്‍
 
അറ്റ് ലാന്റിക് പ്രവാഹങ്ങള്‍
 
 ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ പ്രവാഹങ്ങള്‍
ജല പ്രവാഹങ്ങള്‍
സമുദ്രം
പ്രവാഹം
ഉഷ്ണം/ശീതം
പ്രവാഹദിശ
പസഫിക് സമുദ്രംഅറ്റ് ലാന്റിക് സമുദ്രംഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രംസമുദ്രജലപ്രവാഹങ്ങളും അവയുടെ പ്രയോജനങ്ങളും

സമുദ്രജലപ്രവാഹങ്ങളും അവയുടെ 
 സമുദ്രജലപ്രവാഹങ്ങളും അവയുടെ
പ്രയോജനങ്ങളും നമ്മുക്ക് പരിശോധിക്കാം:-
ജല പ്രവാഹങ്ങള്‍ അവ ഒഴുകുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഉഷ്ണജലപ്രവാഹങ്ങള്‍ കടുത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസം നല്‍കുന്നു. പ്ലവകങ്ങള്‍ വഹിക്കുന്നതിനാല്‍ ധാരാളം മത്സ്യകൂട്ടങ്ങളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു.
 • ഒഴുകുന്ന തീരങ്ങളില്‍ മത്സ്യസമ്പത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
 • കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
 • ലവണത്വം, ഊഷ്മാവ് നിയന്തിക്കുന്നു.
 • ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം നീരാവിവഹിക്കുന്നതിനാല്‍ മഴയ്ക്കും ശീതജലപ്രവാഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷപാതം കുറഞ്ഞ് മരുഭൂമിക്കും കാരണമാകും.
 • സമുദ്രസഞ്ചാര മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ അനുകൂലജലപ്രവാഹങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.
  പ്രവര്‍ത്തനം 8
  സമുദ്രങ്ങളും മനുഷ്യരും
  :-
  സമുദ്രങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം വിധത്തില്‍ മനുഷ്യജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നും എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും പരിശോധിക്കാം
  സമുദ്രങ്ങള്‍കൊണ്ടുളള പ്രയോജനങ്ങള്‍
  വിഡിയോ ക്ലിപ്പ് (SIET)സമുദ്രങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങള്‍
  വീഡിയോ കണ്ടുവല്ലോ? എന്തെല്ലാം പ്രയോജനങ്ങളാണ് സമുദ്രങ്ങള്‍ കൊണ്ടുളളത്.
 • ധാതുവിഭവങ്ങലുടെ കലവറയാണ്
  കരയിലുളളത് പോലെ എല്ലാ ധാതുക്കളും കടലിലുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാവുന്നില്ല. ഭാവിയില്‍ ചെലവുകുറഞ്ഞ സംസ്കരണരീതിലഭ്യമായാല്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം
 • സമുദ്രം ഭക്ഷ്യ ഉറവിടമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.
ഏകദേശം ഒന്‍പത് കോടി ടണ്‍ മത്സ്യം പ്രതിവര്‍ഷം ലഭിക്കുന്നു.
മത്സ്യബന്ധനം പ്രധാനതൊഴില്‍ മേഖലയാണ്.
മത്സ്യം മനുഷ്യന്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്.

3. കുടിവെളളം ലഭ്യമാക്കുന്നു.
ജനസംഖ്യക്ക് അനുസരിച്ച് കുടിവെളള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍ കടല്‍ജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സമുദ്രജലസ്വേദനം,ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്നി മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

4. കടലില്‍ നിന്നും ഔഷധങ്ങള്‍
മത്സ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും മീനെണ്ണ, മീന്‍ഗുളിക എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നു.
സസ്യജന്തുജാലങ്ങളില്‍ നിന്നും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍
,സ്റ്റിറോയിഡുകള്‍, വിറ്റാമിന്‍ ഗുളികകള്‍, ടോണിക്കുകള്‍,എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.
5. പെട്രോളിയവും പ്രക്യതിവാതകങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു.
ധാരാളം പെട്രോളിയവും പ്രകൃതിവാതകങ്ങളും കടല്‍ അറയില്‍ നിന്നും കുഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്.
6. സമുദ്രവും കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു
കരയും സമുദ്രവും അസന്തുലിതമായി ചൂടുപിടിക്കുകയും തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. കൊടൂംചൂടില്‍ നിന്നും കൊടൂം തണുപ്പില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു.
7. സമുദ്രങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജത്തിന്റെ ഉറവിടമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.
തീരപ്രദേശത്ത് അടിയുന്ന ശക്തമായ തിരമാലകള്‍ ടര്‍ബൈന്‍കറക്കി വൈദ്യുതിഉല്‍പാദനം സാധ്യമാക്കുന്നു.വേലിയേറ്റ സമയത്ത് ഉയരുന്ന ജലം ഉപയോഗിച്ച് ടര്‍ബൈന്‍കറക്കി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാം.
8. ജലഗതാഗതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഇന്ന് ചരക്ക് കടത്താന്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയഗിക്കുന്നത് സമുദ്രങ്ങളെയാണ്.

No comments:

Post a Comment