ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Monday, 13 July 2015

2 unit


എട്ടാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം രണ്ടാം യൂണിറ്റ്
നദീതട സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ  പ്രസന്റേഷന്‍ രൂപത്തില്‍ പഠനസഹായി തയ്യാറാക്കിയത്
പാലക്കാട് GMMGHSS ലെ ജെയന്തി ടീച്ചറാണ്.അഭിനന്ദനങ്ങള്‍