ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Monday, 1 September 2014

National Repository of Open Educational Resources

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രഅധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ
 ഒരു റിസോഴ്സ് സൈറ്റ്
 

National Repository of Open Educational Resources

Connecting Knowledge Connecting People

 

 clickhere

 

കോട്ടയത്തുള്ള അധ്യാപകസുഹൃത്ത് ശ്രീ .ടോണി നിര്‍ദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് സൈറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമല്ലോ.

ടോണിസാറിനു നന്ദി