ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Tuesday, 30 September 2014

നിയമപാഠം പ്രസന്റേഷന്‍

  നിയമപാഠം പ്രസന്റേഷന്‍
 ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള നിയമപാഠം പരീക്ഷയ്ക്ക് സഹായകമായ പ്രസന്റേഷനുകള്‍ ശ്രീമതി.ജയന്തി ടീച്ചര്‍ അയച്ചുതന്നത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.

No comments:

Post a Comment