ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Wednesday, 25 May 2016

history unit1


ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങള്‍
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം -1
ആദ്യയൂണിറ്റിന്റെ പഠനസഹായായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍
തയ്യാറാക്കിയത് ജുകേഷ് മാണിക്യം സര്‍JUKESH MANIKKYAM
HSA
SN TRUST SHORNUR


No comments:

Post a Comment