ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Monday, 23 May 2016

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ പങ്ക് വെയ്കുന്നതിനായി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപം കൊണ്ടു.ഗ്രൂപ്പില്‍ വിഷയസംബന്ധമല്ലാത്ത വിവരങ്ങള്‍ ഒരു കാരണവശാലും പോസ്റ്റുചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

social science palakkad

ADMIN  :9544497596

No comments:

Post a Comment