ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Friday, 8 May 2015

അവധിക്കാല പരിശീലനം

അവധിക്കാല പരിശീലനം

High School Vacation Training 2014-15

The teacher training for the year 2014-15  will be held on May 12th to May 28th.
which will be 5 day training  as subject  wise   
 
First  Phase will be started on  May 12th to May 15 &18.
 
Second phase: May 19th to May 23rd
Third Phase:   May 25th to May 29th

ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ
 പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍


സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പരിശീലനം  LSN ഒറ്റപ്പാലം

No comments:

Post a Comment