ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Sunday, 31 August 2014

x ss helpfile

പത്താംക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപഠനത്തിനായി വയനാട് ഡയറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പഠനസഹായികള്‍

GEOGRAPHY

                                        social science-2
                  social science-3
                  social science-4
                  social science-5  

                        HISTORY

PAGE 1 TO 40 

PAGE 41 TO 80 

PAGE 81 TO 120

PAGE 121 TO 160

                    

No comments:

Post a Comment