ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Sunday, 31 August 2014

സാഫല്യം

സാഫല്യം
 പത്താംക്ലാസ് തുല്ല്യതപഠിതാക്കള്‍ക്കായി വയനാട് ഡയറ്റ്തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യമാതൃക

താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments:

Post a Comment